Regulamin

Dariusz Ślifirski Tęczowa Pasieka Gospodarstwo pasieczne

NIP: 5212801291

REGON: 013277964

Adres: Cieciszew 11 05-520 Konstancin Jeziorna

tel: +48501550652

mail: pasieka@teczowapasieka.pl

Regulamin

I. Postanowienia Ogólne

TeczowaPasieka.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie teczowapasieka.pl, prowadzony przez Dariusz Ślifirski Tęczowa Pasieka Gospodarstwo Pasieczne w Cieciszew 11, 05-520 Konstancin-Jeziorna, z którą Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym: pasieka@teczowapasieka.pl.

Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy składającym zamówienie w sklepie internetowym teczowapasieka.pl, a Tęczowa Pasieka Dariusz Ślifirski, zwaną dalej Sprzedawcą.

Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zarejestrowana w sklepie internetowym teczowapasieka.pl. Użyte w niniejszym regulaminie określenia Kupujący oraz Klient są synonimami.

Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez Sprzedawcę jest obowiązany zapoznać się z regulaminem.

II. Przedmiot Sprzedaży

Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronach WWW sklepu internetowego teczowapasieka.pl

Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym teczowapasieka.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Sprzedawca zastrzega sobie jednak prawo do oferowania produktów wyprzedażowych, które będą stosownie oznaczone i opisane.

Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy wolnych od wad zgodnie z postanowieniami art. 556 oraz 5561 – 5563 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. 2014, poz. 121 ze zm.).

Ceny wszystkich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego teczowapasieka.pl, wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena brutto produktu nie obejmuje kosztu przesyłki.

Sprzedawca dokonuje bieżącej aktualizacji oferty swoich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego teczowapasieka.pl.

Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów:
        • przelewem, przed dostawą towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata),
        • za pobraniem, płatność przy odbiorze przesyłki od kuriera,

III. Realizacja zamówienia

Zamówienia w sklepie internetowym można składać poprzez witrynę internetową (sklep internetowy). W tym celu należy dokonać rejestracji konta użytkownika na stronie internetowej http://teczowapasieka.pl/logowanie i dokonać akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.

Zarejestrowany użytkownik ma możliwość:

        • dokonywania zakupów w sklepie internetowym teczowapasieka.pl,

        • jest uprawniony do otrzymywania indywidualnych rabatów,

        • jest uprawniony do udziału w promocjach i konkursach,

        • opiniowania produktu bez konieczności moderacji i akceptacji z naszej strony,

        • prowadzenia szczegółowych statystyk swoich działań w systemie Sprzedającego,

 Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link do strony internetowej aktywacji konta. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.

 Aby dokonać rejestracji w sposób prawidłowy należy wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego zawierającego dane wymagane do założenia konta użytkownika.

 Dokonując rejestracji konta użytkownika Klient:


    •    wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych teleadresowych w bazie teczowapasieka.pl i przetwarzanie ich zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu:
    •    realizacji umowy przez Sprzedającego,
    •    informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep internetowy teczowapasieka.pl
    •    powinien zaakceptować postanowienia Regulaminu sprzedaży sklepu internetowego teczowapasieka.pl,
    •    może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i nowościach.
    Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, choć konieczne do realizacji umowy sprzedaży zawieranej ze Sprzedającym. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
    W celu zakupu produktów w sklepie internetowym Teczowapasieka.pl należy kliknąć wybrany produkt i dokonać zamówienia.
    Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 10 dni. W przypadku braku kontaktu z Klientem po upływie tego terminu zamówienie jest automatycznie anulowane.


IV. Dostawa

1.  Dostawy produktów zamawianych w Sklepie Internetowym Teczowapasieka.pl realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2.  W przypadku zamówienia z dostawą towaru poza granicę terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, kupujący przesyła dane dotyczące miejsca dostarczenia zakupionych produktów na adres e-mail: pasieka@teczowapasieka.pl. Koszty transportu przesyłek zagranicznych obliczane są indywidualnie.
3.  Zakupione produkty są dostarczane zgodnie z wolą Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost
4.  Termin realizacji umowy sprzedaży wynosi od 1 do 10 dni roboczych.
5.  W przypadku dostarczenia przesyłki kurierem firmy InPost odbiór jej wymaga pisemnego pokwitowania. Z chwilą wydania towaru Klientowi, przechodzi na niego prawo własności towaru, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

V. Tryb postępowania reklamacyjnego

1.    Reklamacje z tytułu rękojmi:
2.    Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)
3.    Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pasieka@teczowapasieka.pl lub pisemnie na adres: Cieciszew 11 05-520 Konstancin Jeziorna.    W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
4.    Gdy jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: Cieciszew 11 05-520 Konstancin Jeziorna.    Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.
5.    W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.
6.    W związku z reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.
7.    Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
8.    Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres pasieka@teczowapasieka.pl. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
9.    Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
10.    Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

VI. Prawo do odstąpienia od umowy

1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres siedziby Teczowapasieka.pl (wskazany w tytule I pkt 1 niniejszego Regulaminu). Teczowapasieka.pl umożliwia złożenie oświadczenia także drogą elektroniczną na adres e-mail: pasieka@teczowapasieka.pl
2.  Termin 14-dniowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik.
3.  Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
4.  Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni w stanie niezmienionym.
5.  Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy ponosi Klient.

Dane Firmy